Szukaj...
Mapa Strony
Facebook

Wolontariat

„Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie […]  wskazuje, jaki winien być stosunek każdego z nas do cierpiących bliźnich. Nie wolno nam ich „mijać”, przechodzić mimo z obojętnością, ale winniśmy przy nich „zatrzymywać się”. Miłosiernym Samarytaninem jest każdy człowiek, który zatrzymuje się przy cierpieniu drugiego człowieka, jakiekolwiek by ono było. [List Apostolski Salvifici Dolores, 18 lutego 1984]


Realizująca dzieło budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Tarnowie Fundacja Kromka Chleba jest organizacją pożytku publicznego, której działalność opiera się na ofiarności darczyńców, bezinteresownym zaangażowaniu i pracy wolontariuszy, którzy gotowi są poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.


Serdecznie zapraszamy i zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem na rzecz  budowy hospicjum „Via Spei” oraz – po ukończeniu tej inwestycji – w formie bezpośredniej pomocy osobom cierpiącym do uczestnictwa w wolontariacie Fundacji Kromka Chleba. Jesteśmy pewni, że dołączając do grona wolontariuszy Fundacji odkryjesz bezcenną wewnętrzną radość niesienia pomocy bliźniemu, bez względu na wiek zdobędziesz doświadczenie pracy w zespole zjednoczonym ideą samarytańskiej postawy wobec drugiego człowieka. Przystępując do grona wolontariuszy Fundacji Kromka Chleba możesz zaangażować się nie tylko w działania na rzecz Hospicjum Via Spei, ale również ofiarować swój czas i umiejętności na rzecz: noclegowni dla bezdomnych,  łaźni dla bezdomnych, dzieci z upośledzeniem umysłowym, pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.
Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wolontariusz musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, tylko wtedy, gdy obowiązek ten wynika z przepisów prawnych.


Prawa i obowiązki wolontariusza

Wolontariusz pracuje w organizacji na podstawie i w oparciu o porozumienie zawarte
z organizacją. Porozumienie powinno określać zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia, a także zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. W przypadku wolontariatu przekraczającego 30 dni, porozumienie musi mieć formę pisemną, co tym samym oznacza, że dla porozumień krótszych wystarczy forma usta. Jednakże zawsze na żądanie wolontariusza porozumienie musi zostać potwierdzone na piśmie. Wolontariusz jest zobowiązany sumiennie wykonywać podjęte zadania. Powinien także dokładać należytej staranności w trakcie wykonywania swoich zadań w stosunku do osób fizycznych, na rzecz, których świadczy swoją pomoc. Musi również dbać o majątek powierzony mu przez organizację{np. sprzęty powierzone mu do wykonywania zadań) oraz majątek organizacji(np. sprzęty biurowe), jeżeli świadczy swoją pracę w lokalu biura stowarzyszenia lub fundacji. Wolontariusz w trakcie lub po zakończeniu świadczenia na rzecz organizacji może zażądać od organizacji wydania mu pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń na zasadzie wolontariatu, zawierające informacje o tym, co wolontariusz robił w ramach swoich obowiązków oraz jakie zdobył doświadczenie. Ponadto, na prośbę wolontariusza organizacja może wystawić pisemną opinię o wykonywanej przez wolontariusza pracy. Opinia różni się od zaświadczenia tym, że oprócz opisu świadczenia, jakie wykonywał wolontariusz, zawiera ocenę jego pracy oraz jego postawy i predyspozycji zawodowych.


Prawa i obowiązki organizacji korzystającej z pracy wolontariusza

Każda organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować go
o ewentualnym ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywaniem danego świadczenia, jak również o sposobie ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami. Ma ona również obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania świadczeń,
w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej – na takich samych zasadach jak
w przypadku pracowników zatrudnionych przy takim samym zadaniu. Ponadto organizacja ma obowiązek pokrywania kosztów podróży służbowych i diet wolontariusza na zasadach dotyczących pracowników. Jednakże wolontariusz może się zrzec tego uprawnienia podpisując oświadczenie o zwolnieniu organizacji z tego obowiązku. Nie obowiązkiem, lecz dobrowolnym wyborem organizacji jest pokrywanie innych kosztów związanych z praca wolontariuszy, np. kosztów szkoleń itp. Organizacja ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacja może oczekiwać od wolontariusza lojalności, zaangażowania, stosowania się do wskazówek osoby zajmującej się organizacją pracy dla wolontariuszy oraz działania w zgodzie
z zawartym porozumieniem. Organizacja angażująca wolontariuszy ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić stałą dostępność tych informacji np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w biurze organizacji.


Czy wolontariusz podlega ubezpieczeniu?

Ustawa przewiduje możliwość zgłoszenia wolontariusza do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli wolontariusz nie jest ubezpieczony z innego tytułu. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) wolontariuszy organizacja obowiązana jest pokrywać w razie zawarcia porozumienia z wolontariuszem na czas krótszy niż 30 dni W takim wypadku organizacja musi wykupić dla swoich wolontariuszy ubezpieczenie NW., Jeżeli natomiast organizacja zawiera porozumienie o świadczenie usług na czas przekraczający 30 dni, to wolontariusz objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadkowi na mocy tzw. małej ustawy wypadkowej.


Działalność wolontariuszy Fundacji Kromka Chleba reguluje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 ze zm. oraz Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 ze zm.). 


Trzech Tenorów i Ona

Zapraszamy na Noworoczny Koncert Charytatywny, który odbędzie się 4 stycznia 2019 roku w Lusławicach

Kolejne środki na budowę

pozyskane podczas koncertu Ireny Santor na rzecz hospicjum Via Spei

STREFA PACJENTA

FUNDACJA

CHCĘ POMÓC

PRZEKAŻ 1% PODATKU

GALERIA